គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បទ​ចម្រៀង 7:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ម្ចាស់​ចិត្ត​អូន​អើយ សូម​អញ្ជើញ​មកយើង​ទៅ​ចម្ការ​ជា​មួយ​គ្នាយប់​នេះ យើង​សម្រាក​នៅ​តាម​ភូមិ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បទ​ចម្រៀង 7

មើលបទ​ចម្រៀង 7:11នៅក្នុងបរិបទ