គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បទ​ចម្រៀង 4:2 Khmer Standard Version (KHSV)

ធ្មេញ​របស់​អូន​មាន​ពណ៌​សដូច​ហ្វូង​ចៀម​ដែល​គេ​ទើប​នឹង​កាត់​រោមហើយ​នាំ​គ្នា​ឡើង​ពី​អណ្ដូង​ទឹក​មក​វិញ។វា​សុទ្ធ​តែ​មាន​គូ​របស់​វាហើយ​គ្មាន​ណា​មួយ​នៅ​ឯកោ​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បទ​ចម្រៀង 4

មើលបទ​ចម្រៀង 4:2នៅក្នុងបរិបទ