គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បទ​ចម្រៀង 4:15 Khmer Standard Version (KHSV)

អូន​ជា​ប្រភព​ទឹក ហូរ​ស្រោច​ស្រព​សួន​ឧទ្យានអូន​ជា​អណ្ដូង​ផ្ដល់​ទឹក​រស់និង​ជា​ទឹក​ជ្រោះ​ដែល​ហូរ​ចុះ​ពី​ភ្នំ​លីបង់។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បទ​ចម្រៀង 4

មើលបទ​ចម្រៀង 4:15នៅក្នុងបរិបទ