គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បទ​ចម្រៀង 1:17 Khmer Standard Version (KHSV)

មែក​តាត្រៅ​ទាំង​នេះ​ជា​ពិដាន​ផ្ទះ​របស់​យើងហើយ​ដើម​កកោះ​ទាំង​នេះជា​ជញ្ជាំង​ផ្ទះ​របស់​យើង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បទ​ចម្រៀង 1

មើលបទ​ចម្រៀង 1:17នៅក្នុងបរិបទ