គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

បទ​ចម្រៀង 1:13 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌រាជា​ជា​ម្ចាស់​ចិត្ត​របស់​ខ្ញុំ ប្រៀប​បាន​នឹងផ្កា​មួយ​បាច់​នៅ​លើ​ទ្រូង​របស់​ខ្ញុំ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ បទ​ចម្រៀង 1

មើលបទ​ចម្រៀង 1:13នៅក្នុងបរិបទ