គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

នេហេ‌មា 10:35 Khmer Standard Version (KHSV)

យើង​ក៏​សន្យា​យក​ផល​ដំបូង​នៃ​ស្រែ​ចម្ការ និង​ផ្លែ​ឈើ​ទាំង​ប៉ុន្មាន មក​ថ្វាយ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ‌ដំណាក់​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់ ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ នេហេ‌មា 10

មើលនេហេ‌មា 10:35នៅក្នុងបរិបទ