គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

និក្ខមនំ 35:31 Khmer Standard Version (KHSV)

ហើយ​ព្រះ‌អង្គ​ប្រទាន​ឲ្យ​គាត់​ពោរ‌ពេញ​ដោយ​ព្រះ‌វិញ្ញាណ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​មាន​ប្រាជ្ញា​ឆ្លាត​វាង‌វៃ ចេះ​ធ្វើ​គ្រប់​កិច្ចការ

សូមអានជំពូកពេញលេញ និក្ខមនំ 35

មើលនិក្ខមនំ 35:31នៅក្នុងបរិបទ