គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទំនុក‌តម្កើង 84:3 Khmer Standard Version (KHSV)

ឱ​ព្រះ‌អម្ចាស់​នៃ​ពិភព​ទាំង​មូលឱ​ព្រះ‌ជាម្ចាស់​ជា​ព្រះ‌មហា‌ក្សត្រ​នៃ​ទូលបង្គំ​អើយ!សូម្បី​តែ​សត្វ​ចាប និង​សត្វ​ត្រចៀក‌កាំក៏​រក​បាន​កន្លែង​ធ្វើ​សំបុក​ដាក់​កូន​ចៅ​វានៅ​ជិត​អាសនៈ​របស់​ព្រះ‌អង្គ​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទំនុក‌តម្កើង 84

មើលទំនុក‌តម្កើង 84:3នៅក្នុងបរិបទ