គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទំនុក‌តម្កើង 66:9 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អង្គ​ប្រទាន​ឲ្យ​យើង​មាន​ជីវិតហើយ​ព្រះ‌អង្គ​មិន​បណ្ដោយឲ្យ​យើង​ភ្លាត់​ដួល​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទំនុក‌តម្កើង 66

មើលទំនុក‌តម្កើង 66:9នៅក្នុងបរិបទ