គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទំនុក‌តម្កើង 48:5 Khmer Standard Version (KHSV)

ពេល​គេ​ឃើញ​ក្រុង​ស៊ីយ៉ូន គេ​ស្ញែង​ខ្លាច​ជា​ខ្លាំងហើយ​គេ​នាំ​គ្នា​រត់​ចេញ​ទៅ​វិញ ទាំង​ភ័យ​តក់‌ស្លុត

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទំនុក‌តម្កើង 48

មើលទំនុក‌តម្កើង 48:5នៅក្នុងបរិបទ