គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទំនុក‌តម្កើង 44:23 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អម្ចាស់​អើយហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ព្រះ‌អង្គ​នៅ​ផ្ទំ​លក់​ដូច្នេះ?សូម​ក្រោក​ឡើង!សូម​តើន​ឡើងកុំ​បោះ​បង់​ចោល​យើង​ខ្ញុំ​រហូត​ត​ទៅ​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទំនុក‌តម្កើង 44

មើលទំនុក‌តម្កើង 44:23នៅក្នុងបរិបទ