គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទំនុក‌តម្កើង 40:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ឱ​ព្រះ‌អម្ចាស់​អើយ ទូលបង្គំ​ដឹង​ថា​ព្រះ‌អង្គ​តែងតែអាណិត​មេត្តា​ទូលបង្គំ​ឥត​ឈប់​សោះ​ឡើយព្រះ‌ហឫទ័យ​មេត្តា​ករុណា​ដ៏​ស្មោះ​ត្រង់របស់​ព្រះ‌អង្គ​តែងតែ​តាម​ការពារ​ទូលបង្គំ​ជា‌និច្ច។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទំនុក‌តម្កើង 40

មើលទំនុក‌តម្កើង 40:11នៅក្នុងបរិបទ