គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទំនុក‌តម្កើង 132:2 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌រាជា​បាន​ស្បថ​ជា​មួយ​ព្រះ‌អម្ចាស់គឺ​ទ្រង់​បាន​សន្យា​ជា​មួយ​ព្រះ​ដ៏​មាន​ចេស្ដារបស់​លោក​យ៉ាកុប​ថា:

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទំនុក‌តម្កើង 132

មើលទំនុក‌តម្កើង 132:2នៅក្នុងបរិបទ