គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទំនុក‌តម្កើង 126:5 Khmer Standard Version (KHSV)

អ្នក​ណា​សាប​ព្រោះ​ទាំង​ទឹក​ភ្នែកអ្នក​នោះ​នឹង​ច្រូត​យក​ផល​យ៉ាង​សប្បាយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទំនុក‌តម្កើង 126

មើលទំនុក‌តម្កើង 126:5នៅក្នុងបរិបទ