គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទំនុក‌តម្កើង 114:4 Khmer Standard Version (KHSV)

ភ្នំ​នានា​នាំ​គ្នា​លោត​ឡើង​ដូច​ពពែ​ឈ្មោលហើយ​ភ្នំ​តូចៗ​ទាំង‌ឡាយ​ក៏​នាំ​គ្នា​លោតដូច​កូន​ចៀម​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទំនុក‌តម្កើង 114

មើលទំនុក‌តម្កើង 114:4នៅក្នុងបរិបទ