គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ណាហ៊ូម 2:6 Khmer Standard Version (KHSV)

ទ្វារ​ក្រុង​ដែល​បែរ​មុខ​ទៅ​រក​ទន្លេ ត្រូវ​របើកវាំង​ស្ដេច​ត្រូវ​ខ្មាំង​ដណ្ដើម​យក​បាន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ណាហ៊ូម 2

មើលណាហ៊ូម 2:6នៅក្នុងបរិបទ