គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ណាហ៊ូម 1:7 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អម្ចាស់​មាន​ព្រះ‌ហឫទ័យ​សប្បុរសព្រះ‌អង្គ​ជា​ជម្រក​នៅ​គ្រា​មាន​អាសន្នព្រះ‌អង្គ​មើល​ថែ​ទាំ​អស់​អ្នក​ដែល​ផ្ញើ​ជីវិតលើ​ព្រះ‌អង្គ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ណាហ៊ូម 1

មើលណាហ៊ូម 1:7នៅក្នុងបរិបទ