គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ណាហ៊ូម 1:13 Khmer Standard Version (KHSV)

ឥឡូវ​នេះ យើង​បំបាក់​នឹម​របស់​ខ្មាំង​សត្រូវនិង​កាច់​បំបាក់​ច្រវាក់​ដែល​គេ​ចង​អ្នក​ដែរ»។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ណាហ៊ូម 1

មើលណាហ៊ូម 1:13នៅក្នុងបរិបទ