គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ណាហ៊ូម 1:11 Khmer Standard Version (KHSV)

នីនីវេ​អើយ មាន​ជន​ពាល​ម្នាក់​ចេញ​ពី​អ្នក​មកជន​នោះ​គិត‌គូរ​គម្រោង‌ការ​ដ៏​អាស្រូវប្រឆាំង​នឹង​ព្រះ‌អម្ចាស់។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ណាហ៊ូម 1

មើលណាហ៊ូម 1:11នៅក្នុងបរិបទ