គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ជន‌គណនា 7:16 Khmer Standard Version (KHSV)

ពពែ​ឈ្មោល​មួយ សម្រាប់​ថ្វាយ​ជា​យញ្ញ‌បូជា​រំដោះ​បាប

សូមអានជំពូកពេញលេញ ជន‌គណនា 7

មើលជន‌គណនា 7:16នៅក្នុងបរិបទ