គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ជន‌គណនា 19:15 Khmer Standard Version (KHSV)

រីឯ​ភាជន៍​ទាំង​ប៉ុន្មាន​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ដែល​នៅ​ចំហ ឥត​មាន​គម្រប​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សៅ‌ហ្មង​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ជន‌គណនា 19

មើលជន‌គណនា 19:15នៅក្នុងបរិបទ