គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

៣ យ៉ូហាន 1:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​បាន​សរសេរ​សេចក្ដី​ខ្លះ​ជូន​ក្រុមជំនុំ​ ប៉ុន្ដែ​លោក​ឌីអូត្រេព​ដែល​ចូលចិត្ដ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ធំ​ក្នុង​ចំណោម​ពួកគេ​ គាត់​មិន​ទទួល​យើង​ទេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ៣ យ៉ូហាន 1

មើល៣ យ៉ូហាន 1:9នៅក្នុងបរិបទ