គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

៣ យ៉ូហាន 1:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ យើង​ត្រូវ​ជួយ​ទំនុកបម្រុង​មនុស្ស​បែប​នេះ​ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ត្រលប់​ជា​អ្នក​រួម​ការងារ​សម្រាប់​សេចក្ដី​ពិត។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ៣ យ៉ូហាន 1

មើល៣ យ៉ូហាន 1:8នៅក្នុងបរិបទ