គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

៣ យ៉ូហាន 1:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ប្អូន​ជាទី​ស្រឡាញ់​អើយ!​ ខ្ញុំ​អធិស្ឋាន​ សូម​ឲ្យ​អ្នក​បាន​ចម្រើន​ឡើង​ក្នុង​គ្រប់​ការ​ទាំង​អស់​ ហើយ​ឲ្យ​មាន​សុខភាព​ល្អ​ ដូច​ជា​ព្រលឹង​របស់​អ្នក​បាន​ចម្រើន​ឡើង​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ៣ យ៉ូហាន 1

មើល៣ យ៉ូហាន 1:2នៅក្នុងបរិបទ