គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

៣ យ៉ូហាន 1:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ប្អូន​ជាទី​ស្រឡាញ់​អើយ!​ ចូរ​ត្រាប់​តាម​សេចក្ដី​ល្អ​ កុំ​ឲ្យត្រាប់​តាម​សេចក្ដី​អាក្រក់​ឡើយ​ អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ដ​ល្អ​ អ្នក​នោះ​មក​ពី​ព្រះជាម្ចាស់​ហើយ​ រីឯ​អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ដ​អាក្រក់​វិញ​ អ្នក​នោះ​មិន​បាន​ឃើញ​ព្រះជាម្ចាស់​ឡើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ៣ យ៉ូហាន 1

មើល៣ យ៉ូហាន 1:11នៅក្នុងបរិបទ