គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

៣ យ៉ូហាន Khmer Christian Bible (KCB)

ជំពូក

  1. 1