គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ យ៉ូហាន 1:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ឥឡូវ​នេះ​ លោក​ស្រី​អើយ!​ ខ្ញុំ​សុំ​លោក​ស្រី​ថា​ យើង​ត្រូវ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅមក‍។​ ខ្ញុំ​មិន​មែន​សរសេរ​បញ្ញត្ដិ​មួយ​ថ្មី​សម្រាប់​លោកស្រី​ទេ​ ប៉ុន្ដែ​ជា​បញ្ញត្ដិ​ដែល​យើង​មាន​តាំង​ពីដើម​ដំបូង​មក។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ យ៉ូហាន 1

មើល២ យ៉ូហាន 1:5នៅក្នុងបរិបទ