គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ យ៉ូហាន 1:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​សេចក្ដី​ពិត​នោះ​នៅ​ក្នុង​យើង​ ហើយ​នឹង​នៅ​ជាមួយ​យើង​អស់កល្ប​ជានិច្ច​ផង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ យ៉ូហាន 1

មើល២ យ៉ូហាន 1:2នៅក្នុងបរិបទ