គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ យ៉ូហាន 1:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​អ្នកណា​ដែល​ជម្រាបសួរ​គេ​ អ្នក​នោះ​ក៏​រួម​ចំណែក​ក្នុង​អំពើ​អាក្រក់​របស់​គេ​ដែរ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ យ៉ូហាន 1

មើល២ យ៉ូហាន 1:11នៅក្នុងបរិបទ