គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 3:8 Khmer Christian Bible (KCB)

បងប្អូន​ជាទី​ស្រឡាញ់​អើយ!​ សូម​កុំ​ភ្លេច​សេចក្ដី​មួយនេះ​ឡើយ​ថា​ នៅ​ចំពោះ​ព្រះភក្ដ្រ​ព្រះអម្ចាស់​ មួយ​ថ្ងៃ​ដូច​ជា​មួយពាន់​ឆ្នាំ​ ហើយ​មួយពាន់​ឆ្នាំ​ក៏​ដូច​ជា​មួយថ្ងៃ​ដែរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 3

មើល២ ពេត្រុស 3:8នៅក្នុងបរិបទ