គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 3:6 Khmer Christian Bible (KCB)

បន្ទាប់​មក​ ពិភព​លោក​ត្រូវ​ទឹក​នោះ​ជន់លិច​បំផ្លាញ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 3

មើល២ ពេត្រុស 3:6នៅក្នុងបរិបទ