គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 3:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​នឹក​ចាំ​អំពី​សេចក្ដី​ដែល​ពួកអ្នក​នាំ​ព្រះបន្ទូល​ដ៏​បរិសុទ្ធ​បាន​ថ្លែង​ទុក​កាល​ពីមុន​មក​ និង​ពី​បញ្ញត្ដិ​របស់​ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ឮ​តាមរយៈ​ពួក​សាវក។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 3

មើល២ ពេត្រុស 3:2នៅក្នុងបរិបទ