គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 2:7 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​បើ​ព្រះអង្គ​បាន​សង្គ្រោះ​លោក​ឡុត​ជា​មនុស្ស​សុចរិត​ដែល​ព្រួយ​ចិត្ត​ ដោយ​ព្រោះ​អំពើ​ល្មោភកាម​របស់​មនុស្ស​ថោកទាប​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 2

មើល២ ពេត្រុស 2:7នៅក្នុងបរិបទ