គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 2:22 Khmer Christian Bible (KCB)

ការ​ដែល​កើត​ឡើង​ចំពោះ​ពួកគេ​ គឺ​ដូច​សុភាសិត​ពិត​មួយ​ពោល​ថា​ ឆ្កែ​បាន​ត្រលប់​ទៅ​រក​កម្អួត​របស់​វា​ ឯ​មេជ្រូក​ដែល​លាង​ស្អាត​ហើយ​ បាន​ទៅ​ននៀល​ក្នុង​ភក់​វិញ‍។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 2

មើល២ ពេត្រុស 2:22នៅក្នុងបរិបទ