គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 2:21 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​សម្រាប់​ពួកគេ​ បើ​មិន​បាន​ស្គាល់​ផ្លូវ​នៃ​សេចក្ដី​សុចរិត​ នោះ​ប្រសើរ​ជាង​ស្គាល់​ ហើយ​បែរ​ចេញពី​បញ្ញត្ដិ​បរិសុទ្ធ​ ដែល​បាន​ប្រគល់​ឲ្យ​ពួកគេ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 2

មើល២ ពេត្រុស 2:21នៅក្នុងបរិបទ