គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 2:18 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ពួកគេ​និយាយ​ពាក្យ​អួតអាង​ឥត​ប្រយោជន៍​ ហើយ​ទាក់ទាញ​អស់​អ្នក​ដែល​ទើប​តែ​រួចចេញ​ពី​ពួកអ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​វង្វេង​ដោយ​សេចក្ដី​ប៉ង​ប្រាថ្នា​ខាង​សាច់ឈាម​ និង​ការ​ល្មោភកាម​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 2

មើល២ ពេត្រុស 2:18នៅក្នុងបរិបទ