គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 1:21 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ការ​ថ្លែង​ព្រះបន្ទូល​មិន​មែន​ចេញ​មក​ពី​បំណង​របស់​មនុស្ស​ទេ​ គឺ​មនុស្ស​ថ្លែង​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​តាម​ដែល​ព្រះវិញ្ញាណ​បណ្ដាល។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 1

មើល២ ពេត្រុស 1:21នៅក្នុងបរិបទ