គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 1:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ហេតុនេះ​ហើយ​ ខ្ញុំ​នឹង​រំលឹក​អ្នក​រាល់គ្នា​អំពី​សេចក្ដី​ទាំង​នេះ​ជានិច្ច​ ទោះបី​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ស្គាល់​ ព្រមទាំង​បាន​មាំមួន​ឡើង​នៅក្នុង​សេចក្ដី​ពិត​ដែល​អ្នក​រាល់គ្នា​មាន​ហើយ​នេះ​ក៏​ដោយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 1

មើល២ ពេត្រុស 1:12នៅក្នុងបរិបទ