គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 4:4 Khmer Christian Bible (KCB)

ពួកគេ​នឹង​បែរ​ត្រចៀក​ចេញ​ពី​សេចក្ដី​ពិត​ រួច​បែរ​ទៅ​ស្ដាប់​រឿង​ព្រេង​វិញ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 4

មើល២ ធីម៉ូថេ 4:4នៅក្នុងបរិបទ