គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 4:22 Khmer Christian Bible (KCB)

សូម​ព្រះអម្ចាស់​គង់​នៅ​ជាមួយ​វិញ្ញាណ​របស់​អ្នក។​ សូម​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ប្រកប​ដោយ​ព្រះគុណ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 4

មើល២ ធីម៉ូថេ 4:22នៅក្នុងបរិបទ