គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 4:13 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​អ្នក​មក​ សូម​យក​អាវ​ធំ​ដែល​ខ្ញុំ​ទុក​នឹង​លោក​ការពូស​នៅ​ក្រុង​ទ្រអាស​មក​ជាមួយ​ផង​ ព្រមទាំង​សៀវភៅ​ទាំងឡាយ​ដែរ​ ជា​ពិសេស​សៀវភៅ​ធ្វើ​ពី​ស្បែក។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 4

មើល២ ធីម៉ូថេ 4:13នៅក្នុងបរិបទ