គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 4:1 Khmer Christian Bible (KCB)

នៅ​ចំពោះ​ព្រះជាម្ចាស់​ និង​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ​ដែល​នឹង​ជំនុំ​ជម្រះ​ទាំង​មនុស្ស​រស់​ និង​មនុស្ស​ស្លាប់​ ព្រមទាំង​ដោយ​ការ​យាង​មក​របស់​ព្រះអង្គ​ និង​នគរ​របស់​ព្រះអង្គ​ ខ្ញុំ​សូម​ដាស់តឿន​អ្នក​យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់​ថា​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 4

មើល២ ធីម៉ូថេ 4:1នៅក្នុងបរិបទ