គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 3:4 Khmer Christian Bible (KCB)

មាន​ចិត្ត​ក្បត់​ ឆាប់​ច្រឡោត​ មាន​ចិត្ត​ធំ​ ស្រឡាញ់​ការ​សប្បាយ​ជាង​ស្រឡាញ់​ព្រះជាម្ចាស់​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 3

មើល២ ធីម៉ូថេ 3:4នៅក្នុងបរិបទ