គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 3:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​សំណប់​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​គ្រប់​លក្ខណ៍​ ហើយ​ត្រៀម​ជា​ស្រេច​សម្រាប់​ការ​ល្អ​គ្រប់​បែប​យ៉ាង‍។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 3

មើល២ ធីម៉ូថេ 3:17នៅក្នុងបរិបទ