គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 3:15 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​អ្នក​បាន​ស្គាល់​បទ​គម្ពីរ​បរិសុទ្ធ​តាំង​ពី​តូច​ដែល​អាច​នាំ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ប្រាជ្ញា​ ដើម្បី​ទទួល​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​តាមរយៈ​ជំនឿ​លើ​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 3

មើល២ ធីម៉ូថេ 3:15នៅក្នុងបរិបទ