គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 3:12 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​អស់​អ្នក​ដែល​ចង់​រស់នៅ​ដោយ​គោរព​កោតខ្លាច​ព្រះជាម្ចាស់​ក្នុង​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ​ ក៏​នឹង​ត្រូវ​គេ​បៀតបៀន​ដែរ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 3

មើល២ ធីម៉ូថេ 3:12នៅក្នុងបរិបទ