គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 3:10 Khmer Christian Bible (KCB)

រីឯ​អ្នក​វិញ​ អ្នក​បាន​ស្គាល់​អំពី​សេចក្ដី​បង្រៀន​របស់​ខ្ញុំ​ កិរិយា​ប្រព្រឹត្ដ​ គោល​បំណង​ ជំនឿ​ សេចក្ដី​អត់ធ្មត់​ សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ ការ​ស៊ូទ្រាំ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 3

មើល២ ធីម៉ូថេ 3:10នៅក្នុងបរិបទ