គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 2:23 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​ចៀសវាង​ការ​សួរ​ដេញ​ដោល​ដ៏​ល្ងង់ខ្លៅ​ និង​លេលា​ដោយ​ដឹង​ថា​ សេចក្ដី​ទាំង​នោះ​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ជម្លោះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 2

មើល២ ធីម៉ូថេ 2:23នៅក្នុងបរិបទ