គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 2:22 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ ចូរ​រត់​គេច​ពី​សេចក្ដី​ស្រើបស្រាល​របស់​យុវវ័យ​ ហើយ​ដេញ​តាម​សេចក្ដី​សុចរិត​ ជំនឿ​ សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ និង​សេចក្ដី​សុខសាន្ត​ជាមួយ​ពួកអ្នក​ដែល​អំពាវ​នាវ​ដល់​ព្រះអម្ចាស់​ដោយ​ចិត្ត​បរិសុទ្ធ​ចុះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 2

មើល២ ធីម៉ូថេ 2:22នៅក្នុងបរិបទ