គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 2:15 Khmer Christian Bible (KCB)

ចូរ​ខិតខំ​ដើម្បី​ថ្វាយ​ខ្លួន​ដល់​ព្រះជាម្ចាស់​ទុក​ជា​អ្នក​ខ្ជាប់ខ្ជួន​ គឺ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ដែល​មិន​ខ្មាស់​អៀន​ ទាំង​បង្រៀន​ព្រះបន្ទូល​នៃ​សេចក្ដី​ពិត​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 2

មើល២ ធីម៉ូថេ 2:15នៅក្នុងបរិបទ